Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä Lakumesta Oy Hemmintie 3 45720 Kuusankoski Puh.05-37991643

2. Yhteishekilö rekisteriä koskevissa asioissa Janne Mauno Hemmintie 3 45720 Kuusankoski lakumesta @lakumesta.fi

3. Rekisterin nimi Lakumesta Oy:n kuluttjarekisteri 4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus) Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Lakumesta Oy:n ja käyttäjän välisen asiakasuhteen hoito.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus) Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Lakumesta Oy:n ja käyttäjän välisen asiakasuhteen hoito.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:Työntekijöiden edustajien tiedot palkanmaksun ja Tes:n sekä työaikalain vaatimusten mukaan. Asiakkaiden tiedot laskutuksen vaatimusten mukaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaa asikkailta ja edustajilta mm. sähköpostitse,puhelimitse,sopimuksista,asiakastapaamisista ja muista tilanteista,joissa asikas luovuttaa tietojaan.Työntekijän omalla suostumuksella eli tysopimuksella.

7. Tietojen säännömukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asikkaaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.Kun rekisteritietoja suojataan Internet-palvelimilla niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvasti.Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriitisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaaamista Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot,oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua,oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua hekilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla hekilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötitojen poistamiseen rekisteristä.Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten hekilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä vastaa asikkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätty ostoskoriin